Innkalling til årsmøte

Tirsdag 03.05.2022, kl. 18:00
Hafrsfjord menighet, adresse: Revheimsveien 159, 4043 Hafrsfjord

INFORMASJON OM MØTET
Styret innkaller til årsmøte i Nore Sunde B2 Velforening.
Innkallingen inneholder årsregnskap for 2021, samt informasjon om de sakene som skal
behandles på møtet.
Styret ber om at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse ved å møte opp på
møtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal
forvalte ditt bomiljø det kommende året.
Hvem kan delta på møtet?
Alle medlemmer har rett til å delta i møte med forslags-, tale-, og stemmerett.
Det kan avgis kun én stemme pr. medlem.
Du har rett til å møte ved fullmektig

Saksliste
1 Konstituering
1.1 Valg av møteleder og sekretær
1.2 Valg av 1 medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder
1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Årsregnskapet for 2021
3 Orienteringssak: Informasjon fra styret
4 Godtgjørelse til styret
5 Endring av vedtektene punkt 5 – heisbidrag
6 Endring av vedtektene punkt 5 – Ekstraordinære utgifter og endring av årlig kontingent
7 Innmeldt sak – Dyreekskrementer
8 Reguleringsendring – gjerder og levegger
9 Gjesteparkering og bilkjøring
10 Garasjeanlegget – oppbevaring av løsøre på parkeringsplass
11 Orienteringssak – Oversendt økonomiskriv til Øster Hus / Sunde bolig
12 Valg
12.1 Valg av leder for 2 år
12.2 Valg av 2 styremedlem
12.3 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
12.4 Valg av valgkomité

Styret
Nore Sunde B2 Velforening

Ta kontakt på epost for å få tilsendt fullstendig innkalling.