Dugnad før høst/vinteren 21. September 2023

Hei alle sammen, det er snart høst/vinter!

Vi planlegger høst/vinter dugnad ettersom det ikke ble noe på våren. Alltid kjekt når det ser fint ut rundt oss:)

Generell info:
Dato: 21. September
Klokkeslett: 18.00 (vi holder på i 1-2 timer)
Hvor: Møtes utenfor blokkene ved lekeplassen
Ta gjerne med: Hageutstyr, koster, og eventuelle annet utstyr som kan være til nytte.
Det vil være kake og kaffe til de som deltar:)

Arbeid vi bør gjøre:
– Plukke søppel
– Tømme rister/sluk ved inngangene til garasjene. 
– Koste området
– Rense sandkassene 
– Annet som du tenker er relevant å gjøre på området

Håper å se så mange som mulig ute på tunet! Det blir kjekt å møte flest mulig av dere.

//In English
Hello everyone, it’s almost autumn/winter!

We are planning a autumn/winter voluntary work because there was nothing during the spring this year. It’s always nice when it looks pretty around us 🙂

General information:
Date: 21 September
Time: 18.00 (we will be there for 1-2 hours)
Where: Meet outside the blocks by the playground
Feel free to bring: Garden equipment, brooms, and any other equipment that may be useful.
There will be cake and coffee for those who participate 🙂

Work we should do:

 • Pick up garbage
 • Empty grates/drains at the entrances to the garages.
 • Broom the area
 • Clean the sandboxes
 • Anything else that you think is relevant to do in the area

Hope to see as many as possible out this day! It will be nice to meet as many of you as possible.


Mvh/Best regards,
Styret
Nore Sunde B2 Velforening

Oppdatering angående reguleringsendring

Her kommer en liten oppdatering på hvor søknaden er i prosessen hos Stavanger Kommune – plan 2519PE – planendring – felt B2 Nore
Sunde

Søknad om mindre reguleringsendring vedrørende gjerder og levegger – Høring/avstemning blant alle berørte boligeiere:

Det ble sendt ut forslag til søknad om mindre reguleringsendring til samtlige 163 husstander (både på mail og papirformat), hvorav 53 seksjonseiere svarte. 51 av seksjonseierne svarte “Ja”, og 3 av seksjonseierne stemte “Nei”. Flertallet var derfor for reguleringsendring. 8 av seksjonseierne hadde merknader til forslaget. Alt ble sendt over til STAV Arkitekten. STAV Arkitekten vurderte kommentarene og merknadene, og innarbeidet sine kommentarer i søknaden som ble sendt til Stavanger Kommune 30.06.23.

Stavanger Kommune bekreftet mottakelse av søknaden fra STAV Arkitekter AS 06.07.23. 

Stavanger Kommune opplyser om at de ilegger et gebyr på 7250 kr etter foreløpig vurdering. Dersom det skulle være mer omfattende arbeid vil de også opplyse om det skulle bli et høyere gebyr. Ettersom det er sommerferie vil også behandlingstiden være noe lengre. De skriver at saken kan forventes å bli behandlet innen 12 uker fra 15. august (når ferien er over for Kommunen). Vi ser derfor for oss et mulig svar i slutten av September. 

Dersom reguleringsendringen blir vedtatt, er det viktig at vi alle følger og respekterer reguleringsbestemmelsene og planbestemmelsene som følger. Det vil nok bety justeringer/riving dersom noen har bygget uten å søke. Planlegger du å sette opp gjerde/levegg, er det viktig å søke slik at du/dere slipper å justere/rive.

Håper dere har hatt en fin sommer!

– Nore Sunde B2 Velforening

Vårdugnad

Hei alle sammen! 

Det er på tide med en dugnad før 17.mai og sommeren. 
Vi tenker å gjøre noe lignende som sist dugnad, det var koselig både for barn og voksne. 

Dugnaden vil holdes 10. mai kl. 18:00. 
Vi møtes på lekeplassen midt på feltet. Ta gjerne med dere det dere har av hageredskaper. 

Ting som må gjøres:
– Plukke søppel
– Tømme rister/sluk ved inngangene til garasjene. 
– Koste området
– Rense sandkassene 
– Annet som du tenker er relevant å gjøre på området 🙂 

Håper mange har mulighet til å delta på dugnad en time eller 2.  

Ha en fin kveld videre og god helg! 

Med vennlig hilsen 
Pernille, på vegne av styret i Nore Sunde B2 velforening 

Endring av dato på generalforsamling

Hei! 
Generalforsamlingen som opprinnelig er berammet til 10. mai 2023, vil bli flyttet til Onsdag 7. juni kl. 18:00. Samme lokasjon som tidligere. 

Vi har noen viktige saker vi svært gjerne ønsker å få fullført, og med litt mer tid håper vi at vi får fullført sakene vi jobber med. I tillegg er det slik i Bate-portalen at en må opprette årsmøte 45 dager før tiden, noe jeg dessverre ikke var klar over. 

Vi har også fått e-poster fra et par beboere om at det er lov å sende inn saker frem til utgangen av april (jfr. en formulering i vedtektene). Å flytte møte vil også imøtekomme dette. 

Informerer også om at dugnad vil bli avholdt 10. mai, e-post om dette kommer snarlig. 

Ha en fin dag! 

Mvh 
Pernille Johansen 
På vegne av styret i Nore sunde B2 Velforening

Årsmøte

Info om årsmøte og pågående saker

Hei alle sammen! 

Det nærmer seg årsmøte. Vi har booket Bydelshuset også denne gang. Møtet vil bli avholdt 10. mai kl. 18:00. Vi ber deg holde av dagen, og håper så mange som mulig kan delta. 

Det blir mange ledige plasser i styret denne våren: styreleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer er på valg. Pernille kommer til å trekke seg som leder på grunn av personlige årsaker, og flere av de andre nåværende styremedlemmene har varslet at de ikke stiller til gjenvalg. Vi er derfor tidlig ute med å gi beskjed, slik at alle kan tenke gjennom om de ønsker å stille til valg, eller eventuelt anser noen av medbeboerne på feltet som gode kandidater. 
Det er ønskelig at styret gjenspeiler bredden i beboermassen, slik at det består av et par representanter fra rekkehusene samt en fra hver av blokkene. 

Angående saker til møte:
Det bes om at alle saker/vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøte meldes inn på epost post@noresunde.no 

For å få en ryddig fremstilling skal saken presenteres med: 
– overskrift
– kort presentasjon av saken 
– forslag til vedtak 

Styret skal behandle alle innkomne saker fra eierne, og styret kan ikke sel velge å avvise en sak. Den endelige innkallelsen vil ta med styrets innstilling og eventuelt et eget forslag til vedtak. 
Vi ber om at saker sendes inn innen 11. april. 

Her er en kort sammenfatning av saker styret arbeider med for tiden, og som vi håper å ha i havn før årsmøtet: 

 1. Gjerder og levegger: I tråd med oppdraget som styret ble gitt av ekstraordinær generalforsamling i november, er feltrarkitekten (StavArk) i gang med å utarbeide søknad til Stavanger kommune om mindre reguleringsendring. Vi tar sikte på at reguleringsforslaget skal presenteres på generalforsamlingen i mai og deretter oversendes Stavanger kommune.  
 2. Bilkjøring og gjesteparkering: Vi er i kontakt med Rogaland Parkering angående håndheving av kjøre- og parkeringsbestemmelsene (dvs. kontroller og bøtelegging ved feilparkering). Dersom ikke reguleringsbestemmelsene for gjesteparkering og bilkjøring inne på feltet følges, vil avtalen tre i kraft med virkning fra 1. mai 2023.
 3. El-bil-lading: Vi jobber med å få tilbud fra flere selskap på en annen løsning vedrørende el-bil. Dette for å gjøre den videre jobben for styret enklere og for at hver beboer selv skal ha full  kontroll på sitt forbruk. Fakturering vil da skje direkte fra selskapet til beboer. Vi kommer tilbake med mer informasjon når den foreligger. Gode forslag til løsninger tas i mot med takk 🙂 
 4. HMS i garasjen: Vi er i gang med å lage en plan for HMS i garasjen. Vi har fått god hjelp og innspill fra en beboer i nr. 64. I mai vil det bli sjekk av brannvarsler i garasjeanlegget.Vi jobber med å opprette avtale med bevarhms.no via Bate. 
 5. Budsjett og økonomi: Vi jobber iherdig for at den økonomiske forvaltningen av fellesskapet sine ansvarsområder skal være fullt ut forsvarlig, og dessuten best mulig. Med de forutsetningene vi har hatt å jobbe med tar det tid å finne de beste løsningene, men vi står på! 

Vi tar sikte på å arrangere en dugnad i slutten av april eller begynnelsen av mai, så det ser fint ut på feltet før 17.mai! 

Det hadde også vært koselig å få arrangert en sommerfest på feltet hvor vi kan grille, ha leker og sosialisere med naboer. Vi oppfordrer ildsjelene blant oss som ønsker å hjelpe til å arrangere, om å ta kontakt! Så kan det dannes en egen komité for dette 🙂 

Ha en fin kveld videre! 

Mvh 
Styret i Nore Sunde B2 velforening 

Dugnad

Beboere i Nore Sunde velforening inviteres til dugnad lørdag 14. mai,kl 10-12. Det har ikke tidligere blitt arrangert dugnad på våren før 17.mai, og selv om det er kort frist håper vi så mange som mulig har mulighet til å delta.

Vi er klar over at dette er på litt kort varsel, og gjerne flere har lagt planer for helgen. På grunn av dette har vi laget en oversikt som viser de ulike områdene på feltet, sammen med forslag til hvilke husrekker som tar hvor. På denne måten er det mulig å bidra før 14.mai dersom en har planer. 

Arbeidet som skal utføres innenfor tildelt område er:

 • Soping av veg
 • Luking i bed
 • Plukke søppel
 • Rydde sandkasser for diverse fremmedlegemer. 

Kom gjerne med forslag om det er noe annet du kunne tenkt deg å fått gjort på dugnaden.  


Ses til dugnad

Med vennlig hilsen,
Styret i Nore Sunde B2 velforening

Trykk for å gjøre bildene større.

Innkalling til årsmøte

Tirsdag 03.05.2022, kl. 18:00
Hafrsfjord menighet, adresse: Revheimsveien 159, 4043 Hafrsfjord

INFORMASJON OM MØTET
Styret innkaller til årsmøte i Nore Sunde B2 Velforening.
Innkallingen inneholder årsregnskap for 2021, samt informasjon om de sakene som skal
behandles på møtet.
Styret ber om at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse ved å møte opp på
møtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal
forvalte ditt bomiljø det kommende året.
Hvem kan delta på møtet?
Alle medlemmer har rett til å delta i møte med forslags-, tale-, og stemmerett.
Det kan avgis kun én stemme pr. medlem.
Du har rett til å møte ved fullmektig

Saksliste
1 Konstituering
1.1 Valg av møteleder og sekretær
1.2 Valg av 1 medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder
1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Årsregnskapet for 2021
3 Orienteringssak: Informasjon fra styret
4 Godtgjørelse til styret
5 Endring av vedtektene punkt 5 – heisbidrag
6 Endring av vedtektene punkt 5 – Ekstraordinære utgifter og endring av årlig kontingent
7 Innmeldt sak – Dyreekskrementer
8 Reguleringsendring – gjerder og levegger
9 Gjesteparkering og bilkjøring
10 Garasjeanlegget – oppbevaring av løsøre på parkeringsplass
11 Orienteringssak – Oversendt økonomiskriv til Øster Hus / Sunde bolig
12 Valg
12.1 Valg av leder for 2 år
12.2 Valg av 2 styremedlem
12.3 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
12.4 Valg av valgkomité

Styret
Nore Sunde B2 Velforening

Ta kontakt på epost for å få tilsendt fullstendig innkalling.