Dugnad før høst/vinteren 21. September 2023

Hei alle sammen, det er snart høst/vinter!

Vi planlegger høst/vinter dugnad ettersom det ikke ble noe på våren. Alltid kjekt når det ser fint ut rundt oss:)

Generell info:
Dato: 21. September
Klokkeslett: 18.00 (vi holder på i 1-2 timer)
Hvor: Møtes utenfor blokkene ved lekeplassen
Ta gjerne med: Hageutstyr, koster, og eventuelle annet utstyr som kan være til nytte.
Det vil være kake og kaffe til de som deltar:)

Arbeid vi bør gjøre:
– Plukke søppel
– Tømme rister/sluk ved inngangene til garasjene. 
– Koste området
– Rense sandkassene 
– Annet som du tenker er relevant å gjøre på området

Håper å se så mange som mulig ute på tunet! Det blir kjekt å møte flest mulig av dere.

//In English
Hello everyone, it’s almost autumn/winter!

We are planning a autumn/winter voluntary work because there was nothing during the spring this year. It’s always nice when it looks pretty around us 🙂

General information:
Date: 21 September
Time: 18.00 (we will be there for 1-2 hours)
Where: Meet outside the blocks by the playground
Feel free to bring: Garden equipment, brooms, and any other equipment that may be useful.
There will be cake and coffee for those who participate 🙂

Work we should do:

  • Pick up garbage
  • Empty grates/drains at the entrances to the garages.
  • Broom the area
  • Clean the sandboxes
  • Anything else that you think is relevant to do in the area

Hope to see as many as possible out this day! It will be nice to meet as many of you as possible.


Mvh/Best regards,
Styret
Nore Sunde B2 Velforening

Oppdatering angående reguleringsendring

Her kommer en liten oppdatering på hvor søknaden er i prosessen hos Stavanger Kommune – plan 2519PE – planendring – felt B2 Nore
Sunde

Søknad om mindre reguleringsendring vedrørende gjerder og levegger – Høring/avstemning blant alle berørte boligeiere:

Det ble sendt ut forslag til søknad om mindre reguleringsendring til samtlige 163 husstander (både på mail og papirformat), hvorav 53 seksjonseiere svarte. 51 av seksjonseierne svarte “Ja”, og 3 av seksjonseierne stemte “Nei”. Flertallet var derfor for reguleringsendring. 8 av seksjonseierne hadde merknader til forslaget. Alt ble sendt over til STAV Arkitekten. STAV Arkitekten vurderte kommentarene og merknadene, og innarbeidet sine kommentarer i søknaden som ble sendt til Stavanger Kommune 30.06.23.

Stavanger Kommune bekreftet mottakelse av søknaden fra STAV Arkitekter AS 06.07.23. 

Stavanger Kommune opplyser om at de ilegger et gebyr på 7250 kr etter foreløpig vurdering. Dersom det skulle være mer omfattende arbeid vil de også opplyse om det skulle bli et høyere gebyr. Ettersom det er sommerferie vil også behandlingstiden være noe lengre. De skriver at saken kan forventes å bli behandlet innen 12 uker fra 15. august (når ferien er over for Kommunen). Vi ser derfor for oss et mulig svar i slutten av September. 

Dersom reguleringsendringen blir vedtatt, er det viktig at vi alle følger og respekterer reguleringsbestemmelsene og planbestemmelsene som følger. Det vil nok bety justeringer/riving dersom noen har bygget uten å søke. Planlegger du å sette opp gjerde/levegg, er det viktig å søke slik at du/dere slipper å justere/rive.

Håper dere har hatt en fin sommer!

– Nore Sunde B2 Velforening

Innkalling til årsmøte

Tirsdag 03.05.2022, kl. 18:00
Hafrsfjord menighet, adresse: Revheimsveien 159, 4043 Hafrsfjord

INFORMASJON OM MØTET
Styret innkaller til årsmøte i Nore Sunde B2 Velforening.
Innkallingen inneholder årsregnskap for 2021, samt informasjon om de sakene som skal
behandles på møtet.
Styret ber om at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse ved å møte opp på
møtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal
forvalte ditt bomiljø det kommende året.
Hvem kan delta på møtet?
Alle medlemmer har rett til å delta i møte med forslags-, tale-, og stemmerett.
Det kan avgis kun én stemme pr. medlem.
Du har rett til å møte ved fullmektig

Saksliste
1 Konstituering
1.1 Valg av møteleder og sekretær
1.2 Valg av 1 medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder
1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Årsregnskapet for 2021
3 Orienteringssak: Informasjon fra styret
4 Godtgjørelse til styret
5 Endring av vedtektene punkt 5 – heisbidrag
6 Endring av vedtektene punkt 5 – Ekstraordinære utgifter og endring av årlig kontingent
7 Innmeldt sak – Dyreekskrementer
8 Reguleringsendring – gjerder og levegger
9 Gjesteparkering og bilkjøring
10 Garasjeanlegget – oppbevaring av løsøre på parkeringsplass
11 Orienteringssak – Oversendt økonomiskriv til Øster Hus / Sunde bolig
12 Valg
12.1 Valg av leder for 2 år
12.2 Valg av 2 styremedlem
12.3 Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
12.4 Valg av valgkomité

Styret
Nore Sunde B2 Velforening

Ta kontakt på epost for å få tilsendt fullstendig innkalling.

Ny nettside

Hei og velkommen til velforeningen sin nettside.

Her vil vi legge ut relevant informasjon til alle medlemmer av velforeningen.
Det er også en side med kontaktskjema om en har noe en vil kontakte styret om. Vi ser helst at all kontakt blir gjort skriftlig, enten via kontaktskjema eller epost.
Da blir det enklere for alle å holde kontroll og informasjonen kommer frem til rett person.